Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 2 (bài 25)

Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 2 (bài 25)

Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 2 (bài 25)

Tự học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 2 (bài 25): 她学得很好 Tā xué de hěn hǎo: Cô ấy học rất giỏi
===
Xem thêm các bài trong giáo trình Hán ngữ 2:
Bài 24 giáo trình Hán ngữ 2: https://youtu.be/Y40gtiT98y8
Bài 23 giáo trình Hán ngữ 2: https://youtu.be/RSDLmozaS6I
Bài 22 giáo trình Hán ngữ 2: https://youtu.be/BI1aPMRt9bI
Bài 21 giáo trình Hán ngữ 2: https://youtu.be/YZOMiT3xs7c
Bài 20 giáo trình Hán ngữ 2: https://youtu.be/lZJCxQmJXuQ
Bài 19 giáo trình Hán ngữ 2: https://youtu.be/11u9QpVVoYs
Bài 18 giáo trình Hán ngữ 2: https://youtu.be/Updi6VADk5g
Bài 17 giáo trình Hán ngữ 2: https://youtu.be/syAphD1JQeo
Bài 16 giáo trình Hán ngữ 2: https://youtu.be/jzZBCUBv4h8
===
Tài liệu học tập:
Tải file pdf và mp3 giáo trình Hán ngữ 2 tại: http://bit.ly/2OcQbwc
Tổng hợp ngữ pháp giáo trình Hán ngữ 2: http://bit.ly/2HfREQa
File tập viết bài 25 giáo trình Hán ngữ 2: http://bit.ly/32jB0ck
Bài kiểm tra bài 25 giáo trình Hán ngữ 2: http://bit.ly/2LdSy4m
Động từ li hợp trong tiếng Trung: http://bit.ly/2BXQQjZ


Tag liên quan Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 2 (bài 25)

bài 25,tiếng hoa,tiếng trung,bài 25,bài 25 giáo trình hán ngữ 2,bài 25 hán ngữ,han ngu 2,giao trinh han ngu 2,giáo trình hán ngữ quyển 2,hán ngữ 2,giáo trình hán ngữ 2,giáo trình hán ngữ,học tiếng hoa,học tiếng trung,tiếng trung online,tiếng trung giao tiếp,tự học tiếng trung,tiếng trung quốc,hán ngữ,động từ li hợp,bổ ngữ trạng thái,đồng ý,bằng lòng,hoa ngữ

Xem thêm các video khác tại tiengnhatonline.net

Tiếng Trung Ánh Dương

26 bình luận trong “Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 2 (bài 25)

 1. Bài tập 25
  zhùshì
  1你看他太极拳打得怎么样?
  2 打得还可以。
  1他汉语说得还可以。
  -他说汉语说得还可以。
  2 这个房子还不错👍。
  fángzi
  3 爸爸妈妈身体还好。
  * 4 ngữ pháp
  1 A 你每天起得早不早?
  B我每天起得很早。
  2 A她太极拳打得怎么样?
  B打得很不错👍。
  她太极拳打得很不错。
  3 A她说汉语说得好吗?
  – 她汉语说得好吗?
  B说得很好。
  -她说汉语说得很好。
  4 他喝啤酒喝得很多。
  -他啤酒喝得很多。
  DẠNG PHỦ ĐỊNH
  5 A你星期天起得早吗?
  B不早。
  我星期天起得不早。
  6 A你汉语说得怎么样?
  B我汉语说得不好。
  7 A 他汉字写得好不好?
  B不好。
  他汉字写得不好。
  Dạng chính phả .
  8 你今天起得早不早?
  9 她汉语说得好不好吗?
  Dạng động từ li hợp (động tân)
  10 他打太极拳打得怎么样?
  11 他说汉语说得很好。
  TRONG GIAO TIẾP THỰC TẾ
  THÀNH CÂU CHỦ VỊ
  1 他打太极拳打得很好。
  =》 他太极拳打得很好。
  2 她说汉语说得很好。
  =》 她汉语说得很流利。
  5 Ngữ âm
  BNTT thường được đọc nhấn mạnh.
  老师说得很清楚。
  清楚qīngchǔ。
  她教得很好。
  麦克 跑步跑得很快。
  麦克màikè
  6 LUYỆN TẬP
  1
  流利 努力
  表演 表扬biǎoyáng
  节目 觉悟 juéwù
  进步 幸福xìngfú
  哪里 那里
  跑步 报复bàofù
  2
  世上无难事
  shì shàng wú nán shì。
  只怕有心人。
  zhǐ pà yǒu xīn rén 。
  欲穷千里目。
  yù qióng qiān lǐ mù 。
  更上一层楼。
  gèng shàng yì céng lóu。
  3
  为学习汉语。
  为练习书法。
  为练习打太极拳。
  – [x] 坚持✊ 学习
  – [x] 坚持锻炼
  – [x] 坚持练习
  – 这么便宜
  – 这么容易
  – 这么难
  – 这么努力💪
  – [x] 怎么这么便宜。
  – [x] 怎么这么难。
  – [x] 怎么这么容易。
  – [x] 怎么这么努力💪
  – 学得怎么样 ?
  – 说得怎么样?
  – 写得怎么样?
  – 唱得怎么样?
  – [x] 读得很快
  – [x] 打得很好
  – [x] 做得很对。
  – [x] 表演得很好
  – [x] 表演biǎoyǎn
  – 说得很流利
  – 唱得很好
  – 写得很快
  – 写得喝认真
  – [x] 说得对不对
  – [x] 唱的好不好。
  – [x] 起得早不早
  – [x] 睡得晚不晚?
  – 说得不对
  – 唱得不好
  – 起得不早
  – 睡得不晚

  2 bài tập thay thế
  1 A 她学得好吗?
  B她学得很好
  起得早 睡得晚
  喝得多 打得好
  跑得快 说得流利

  2 A她说汉语说好不好?
  B说得很好。
  他汉语说得喝好
  – 发音发得准不准?
  – 打篮球⛹️‍♀️打得好不好?
  – 做练习做得认真不认真?
  – 说汉语说得流利不流利?
  – 写汉字写得快不快?
  – 唱歌唱得不好。
  3 A 你汉字写得怎么样?
  B写得不太好。
  我写汉字写得不太好。
  歌 唱 好
  汉语 说 流利
  音 发 准
  声调 说 对
  太极拳 打 好
  课文 读 流利
  4 她 怎么学得这么好?
  – 说得这么流利 ?
  – 来得这么早?
  – 打得这么好?
  – 跑得这么好?
  – 写得这么好?
  – 到得这么好?
  3 chọn từ thích hợp vào chỗ trống
  1 她汉语 说 得很流利。
  2 她怎么 学得这么好?
  3 她非常努力💪,每天都起得很早,睡得很晚。
  4 你最近进步很快。
  5 她 太极拳打得怎么样?
  6他们班汉语节目表演得非常好
  7 我每天都坚持✊锻炼。
  8 为学习汉语,她要去中国。
  4 sắp xếp từ thành câu
  1 他每天早上都起得很早。
  2 他跑步跑得非常快。
  3玛丽 中文歌唱得很不错。
  4 他汉字写得很好。
  5 我太极拳打得不太好。
  6 她音发得很准。
  5 điền hình dung từ vào chỗ trống thích hợp .
  每天我们在公园得很高兴😊
  1 他汉语说得很流利。
  2 你太极拳打得不错。
  3 这个音你发得不准。
  4 他汉字写得很快。
  5 你今天的练习 做得很好。
  6 麦克 跑步跑得喝慢màn
  7 她每天都来得很早。
  8 这个包子她翻译得不对
  6 nói theo bức tranh.
  1 她 起床起得很早
  她起床起得喝晚。
  2 她 来教室来得很早。
  他 来教室来得很晚。
  3 他喝啤酒喝得很多。
  他喝啤酒喝得很少。
  4 他吃饺子🥟吃很多。
  她吃饺子吃得喝少。
  5 他写汉字写得不好。
  他写汉字写得很好。
  7 Hoàn thành hội thoại .
  A 你们学得快不快?
  B我们 学得不快。
  A她汉语说得好不好?
  B她汉语说得不太好。
  A 他跑步跑得怎么样?
  B她跑得不快。
  A 他这个包子翻译得对不对?
  B他这个包子翻译得不对。
  A 他昨天酒喝得多不多?
  B他昨天酒喝得 不太多。
  A 你今天起得早不早?
  B我今天起得 不早。
  A 你英语说得流利不流利?
  B我英语说得不流利。
  8 sửa câu sai
  1 她说汉语说得不太流利。
  2 麦克跑步跑得非常快。
  3 她每天吃饭吃得很少。
  4田芳学习很努力💪, 她英语说得不错。
  5 她每天起床起得很早。
  6 老师说话说得比较快。
  9 Diễn đạt thành đoạn
  1 今天办公室的 李老师来找我。
  2 她说, 电视台想请留学生去表演汉语节目。
  3 问我愿意不愿意去?
  4 我说, 我不想。
  5 我汉语说得不太好,很多音发得不准,也不会表演节目。
  6 我对老师说,玛丽行。
  7 玛丽学得很好,她汉语说得很流利, 还会唱京剧。
  8 听王老师说, 她京剧唱得很不错。
  9 你让玛丽去吧。
  10 老师问我玛丽愿意去吗?
  11 我说 , 你跟她谈谈
  12 我想她可能愿意。
  Đoạn văn 2
  1 今天上课的时候,老师问大家
  2 毕业后打算做什么工作。
  3 同学们多说了自已的打算。
  4 爱德华àidéhuá
  文章 wénzhāng
  摄影 shèyǐng
  照相 zhàoxiàng。
  记者 jìzhě。
  爱德华文章写得不做。 还喜欢摄影, 照相照得很好👌,他想当一个 记者。
  5 李美淑 lí měi shū
  李美淑 觉得在学校工作很有愿意,想当个老师。
  6 律师lǜshi
  玛丽想当律师。
  7 麦克汉语写得很好, 他打算当翻译
  8 山本 shānběn
  父亲👨fùqīn
  山本想到父亲的公司工作。
  9 罗兰luólán
  希望 xīwàng
  大使馆 dàshíguǎn
  秘书 mìshū
  罗兰对秘书工作很感兴趣,他希望能去 大使馆 当秘书。
  谢谢🙏。

 2. 第二十五课: 她学得很好。
  tā xué de hén hǎo。
  1 电视台 diànshìtái
  台 tái
  上台表演。
  shàngtáj biǎoyǎn
  2 表演 biǎoyǎn
  3 节目 jiémù
  你表演什么节目?
  nǐ biǎoyǎn shénme jiémù
  今天的电视有什么节目?
  jīntiān de diànshì yǒu shénme jiémù。
  4 愿意 yuànyì。
  5 为什么 wèishéme
  为什么你不参加?
  wèi shéme nǐ bù cānjiā。
  6 得 de bổ ngữ trang thái
  7错 cuò
  对 duì
  8 不错 búcuò adj
  你饭做得不错
  nǐ fàn zuò de búcuò。
  他唱得不错
  tā chàng de búcuò
  没错= 对
  méicuò= duì
  9 进步 jìnbù
  进步得很快。
  jìnbù de hěn kuài
  有很大得进步
  yǒu hěn dà de jìnbù
  12 块 kuài
  10 水平 shuǐpíng
  汉语水平。 hànyǔ shuǐ píng
  英语水平 yīngyǔ shuǐpíng
  11提高 tígāo
  汉语水平提高得很快。
  hànyǔ shuǐpíng tígāo de hěnkuài。
  13哪里 nǎlǐ
  你去哪里? nǔ qù nǎlǐ。
  你说汉语说得很好。
  nǐ shuō hànyǔ shuōde hěnhǎo
  哪里哪里!
  nǎlǐ nǎlǐ
  14 准 zhǔn
  发音发得很准。
  fāyīn fā de hěnzhǔn。
  你说得很准。
  nǐshuō de hěnzhǔn
  15 流利 liúlì
  他说得很流利。
  tā shuō de hěn liúlì。
  16 努力nǔlì chăm chỉ/ nỗ lực
  努力学习。 nǔlì zuéxí
  17 认真。 nghiêm túc/chăm chỉ
  认真工作。rènzhēn gōngzuò
  18 看 kàn
  19 为 wèi
  20 这么 zhème như thế
  20.1 那么 nàme như vậy
  22 早 zǎo
  晚 wǎn
  23 运动 yùndòng
  我喜欢运动。
  wǒ xǐhuan yùndòng
  你喜欢什么运动?
  nǐ xǐhuan shénme yùndòng
  24 跑步 pǎobù
  25 篮球🏀 lánqiú
  打篮 球 dǎ lánqiú
  26 刚才 gāngcái
  27 可以 kěyǐ
  28 坚持✊ jiānchí
  坚持学习汉语
  jiānchí xuéxí hànyǔ。
  坚持锻炼身体。
  jiāchí duànliàn shēn tǐ。
  29 因为… 所以
  yīnwèi。… suǒyǐ
  30 晚 wǎn
  早 zǎo
  Từ mới trong tâm .
  1 愿意 yuànyì +V đồng ý bằng lòng …
  你愿意嫁给我吗?
  nǐ yuànyì jiàgěiwǒ ma?
  嫁 给我 jià gěiwǒ
  他不愿意参加表演。
  tābú yuànyì cānjiā biǎoyǎn。
  2 为什么 vì sao /wèi shénme cách hỏi lý do nguyên nhân。
  你为什么不想见他?
  nǐ wèi shénme búxiǎng jiàn tā?
  3 zěnme怎么+(没/不)+V sao không làm gì?
  昨天你怎么没上课?
  zuótiān nǐ zěnme méi shàngkè
  你怎么现在才来?
  nǐ zěnme xiānzài cáilái。
  他怎么了?
  tā zěnme le?
  你怎么了?
  nǐ zěnme le?
  4 为 wèi +V . Vì làm cái gì/ để làm cái gì .
  为学好汉语 , 我每天都去 映阳 中心学习汉语。
  wèi xué hǎo hànyǔ, wǒ měitiān duō qù yìngyáng zhōngxīn xué xí hànyǔ。
  yìngyáng 映阳
  为找到好工作,我要努力学习。
  wèi zhǎo dào hǎo gōngzuò , wǒ yào nǔlì xuéxi。
  努力学习。
  nǔ lì xuéxí。
  5 这么/那么 +adj như vậy /Như thế
  你别这么说!
  nǐ bié zhème shuō!
  你不要这么说!
  nǐ bú yào zhème shuō。
  想到 xiǎngdào
  没想到汉子那么难。
  méi xiǎngdào hànzi nàme nán
  你怎么这么漂亮。
  nǐ zěnme zhème piàoliàng。
  6 gāngcái 刚才 (danh từ chỉ thời gian)
  Vừa nãy , vừa rồi .
  有人来找你
  yǒu rén lái zhǎo nǐ。
  刚才你去哪里 ? 有人来找你
  gāngcái nǐ qù nǎlǐ? yǒu rén lái zhǎonǐ。
  * 刚 gāng phó từ trước V
  刚+ V : vừa làm gì đó .
  还抱着呢 háibǎozhene
  我刚吃饭, 还抱着呢。
  wǒ gāng chī fàn , hái bǎo zhe ne。
  7 因为…. 所以….
  yīnwèi ….. suǒyǐ….
  因为下雨, 所以他们不上课
  yīn wèi xià wǔ , suǒyǐ tāmen bú shàngkè。
  不嫁给我 bújià gěiwǒ。
  因为没有钱,所以她不嫁给我。
  yīn wèi méi yǒu qián , suǒyǐ tā bú jià gěiwǒ。
  NGỮ PHÁP: BỔ NGỮ TRẠNG THÁI.
  Là thành phần đứng sau động từ V , dùng để miêu tả , đánh giá trình độ của động tác .
  * Khẳng Định
  V + 🉐️ + BNTT ( cụm tính từ )
  Vd
  他唱得不错。
  tā chàng de búcuò。
  她跑得很快。
  tā pǎo de hěn kuài。
  *PHỦ ĐỊNH
  V + 得+不+adj
  他工作得不认真。
  tā gōngzuò de bú rènzhēn
  不认真。bú rènzhēn。
  他学得不太好。
  tā xué de bú tài hǎo。
  *NGHI VẤN
  V+ 得+ BNTT + 吗?
  V+ 得+ adj +不+adj?
  他进步 得快不快?
  tā jìndù de kuài bú kuài 。
  他进步得快吗?
  tā jìnbù de kuài ma?
  他吃得多吗?
  tā chī de duō ma?
  他吃得多不多?
  tā chī de duō bú duō ?
  他表演得 怎么样?
  tā biǎo yǎn zěnme yàng?
  * LƯU Ý : động từ mang tân ngữ hoặc động từ li hợp.
  Lặp lại động từ V + 得
  + V+ O+ V+得+ BNTT。
  Đưa tấn ngữ lên trước động từ
  O+ V+ 得+ BNTT。
  他说汉语说得很流利。
  tā shuō hànyǔ shuō de hěn liúlì
  他汉语说得很流利。
  tā hànyǐ shuō de liúlì。
  他起床起得喝早。
  tā qǐchuáng qǐ de hěnzǎo 。
  他饭做得很好吃。
  tā fàn zuò de hěnhǎochī。
  他做饭做得很好吃。
  tā zuò fàn zuò de hénhǎochī。
  BÀI KHOÁ .1 她学得很好
  tā xué de hěnhǎo。
  A 罗兰 ,电视台 想请留学生 表演一个 汉语节目,
  luólán , diànshìtái xiǎngqǐng liúxuéshēng biǎoyǎn yígè hànyǔ jiémù,
  你愿意去吗?
  nǐ yuànyì qù ma?
  B老师, 我不想去?
  lǎishī , wǒ bù xiǎng qù。
  A 为什么? wèi shénme。
  B我汉语说得不好, 也不会表演。
  wǒ hànyǔ shuō de búhǎo,yě bú huì yuànyì。
  A 你学得不错。
  nǐ xué de búcuò
  有很大进步,
  yě hěn dà jìnbù。
  汉语水平提高得很快。
  hànyǔ shuǐ píng tígāo de hěn kuài。
  B哪里 , 我发音发得不准,
  nǎlǐ , wǒ fā yīn fā de bù zhǔn
  说得也不流利。
  shuō de yě bù liúli
  让玛丽去吧。
  ràng mǎlì qù ba
  他汉语学得很好,
  tā hànyǔ xué de hěhǎo
  说得很流利。
  shuō de hěn liúlì。
  玛丽还会唱京剧。
  mǎlì hái huì chàng jīngjù
  A是吗, 他京剧唱得怎么样?
  shì ma, tā jīngjù chàng de zěnme yàng。
  B王老师说她唱得不错。
  wǎng lǎoshī shuō tā chàng de búcuò
  A 他怎么学得这么好?
  tā zěnme xué de zhème hǎo
  B她非常努力, 也很认真。
  tā fēicháng nǔlì,yě hěn rènzhēn。
  BÀI KHOÁ 2 她每天 都起得很早
  tā měitān dōu qǐ de hěn zǎo
  A老师, 您看她太极拳打得怎么样?
  lǎo shī ,nǐ kàn tā tàijíquán dǎ de zěnme yàng?
  B打得不错。
  dǎ de bú cuò
  A 为学太极拳, 她每天都起得很早。
  wèi xué tàijíquán , tā měitiān dōu qǐ de hěnzǎo。
  B麦克, 你喜欢什么运动?
  màikè, nǐ xǐhuān shénme yùndòng?
  A我喜欢跑步, 打篮球。
  wǒ xǐhuan pǎobù , sǎ lánqíu。
  B刚才我看你跑得很快。 你篮球打得怎么样?
  gāngcái wǒ kàn nǐ pǎo de hěnkuài 。 nǐ lánqiú de zěnme yàng?
  A 打得还可以。 老师, 您每天都来锻炼吗?
  dǎ de hái kěyǐ。 lǎoshī , nín měitiān dōu lái duànliàn ma?
  B对 , 我每天都坚持锻炼。 你呢? duì,wǒ měitiān dōu jiānchí duànliàn。 nǐ ne?
  A 我不常锻炼, 因为我晚上常常睡得很晚, 早上起得也很晚。
  wǒ bù cháng duànliàn , yīnwèi wǒ wǎn shàng chángcháng shuì de hěnwǎn, zǎoshang qǐ de yě hěnwǎn。
  luyện tập
  A 女的起床起得很早。
  你的床起得很早。
  B男的起床起得很晚。
  男的床起得很晚。
  C 他写汉字写得不好
  他汉字写得不好。
  D 他写汉字写得好。
  他汉字写得好。
  C 他喝啤酒喝得很多。
  他啤酒喝得喝多。
  D 他 喝啤酒喝得很少。
  他啤酒喝得很少。
  他喝啤酒喝得怎么样?
  他啤酒喝得怎么样?

 3. Cô giáo và mọi người giúp đỡ giúp mình câu này với ạ
  田芳学习很努力 tao sao ko có 得 giữa động từ và hình dung từ vậy ạ.

 4. 老师 您好!这是对不对? (1):“她怎么这么学好?”, (2):“她学得怎么这么好?”
  谢谢您!

 5. Bài học Bổ ngữ trạng thái này đúng là khó thật, nhưng nhờ cô giáo dạy em cảm thấy dễ hiểu lắm. Cám ơn cô nhiều 😘 感谢你

 6. Cô ơi, từ 得 này đọc là dé hay de là chuẩn ạ? Có cô dạy thì đọc là dé (tớ) cô ạ.

 7. Cảm ơn cô giáo. Em tự học mà chữ 得 này ngữ pháp cứ lộn hết lên. Nay học đến thấy cô giảng dễ hiểu quá. 老师教语法教得很好。

 8. 老师 好。
  第二十五课 作业:
  1。她 起床 起得 很早。他 起床 起 得 很晚。
  2。孩子 写汉字 写得 不好看。叔叔 写汉字 写得 很好 看。
  3。胖叔 喝啤酒 喝得 很多。瘦叔 喝啤酒 喝得 很 少。

 9. Cô dạy hay quá mong cô ra nhiều video hơn nữa trong những cuốn giáo trình tiếp theo 谢谢 老师

 10. Rất hay và ý nghĩa ạ nhờ cô mà em biết thêm đc nhiều VD và cách dùng của những từ này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.