Giới thiệu

Quyền sở hữu trí tuệ

Chủ quyền: Chúng tôi có toàn bộ quyền về dịch vụ và nội dung trang web này.
Bản quyền: Chúng tôi sở hữu và được chứng nhận bản quyền về Dịch vụ và nội dung trang web www.tiengnhatonline.net. Theo như mục đích của những điều khoản mô tả dưới, theo quyền sở hữu trí tuệ và những luật tương tự theo vị trí địa lý của bạn, trừ việc ủy quyền trong những điều khoản ở bản thỏa thuận này, bạn không được vi phạm điều
khoản nào và dưới bất kỳ hình thức nào.

+ Lấy, tái bản, lưu giữ, phân phát, in, phát hành, trình bày, trang trí hay tạo những nội dung gì từ Dịch vụ hay trang web www.tiengnhatonline.net.
+ Thương mại hóa những thông tin, sản phẩm hay dịch vụ lấy từ một phần Dịch vụ hay trang web mà không được chúng tôi chấp nhận bằng văn bản truớc đó.

Các liên kết

Trang web này có thể chứa những đường liên kết tới trang web của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi). Vì vậy, chúng tôi không chịu
trách nhiệm về nội dung, các qui định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

Chúng tôi cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba này. Do vậy,
chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thậ̣n trọng và hãy đọc kỹ các qui định chung và qui định riêng của mỗi trang web mà bạn ghé thăm.

Từ chối đảm bảo

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng: Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với www.tiengnhatonline.net từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. Chúng tôi không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ:

+ Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web.
+ Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web.
+ Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó.
+ Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba.
+ Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.
+ Tuân theo qui định sử dụng này.

Loại trừ trách nhiệm

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:
+ Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó).
+ Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web.
+ Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó.
+ Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi.
+ Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba.
+ Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, bạn công nhận rằng www.tiengnhatonline.net sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê trên đây.
– Những bạn nào chia sẻ hoặc sử dụng một phần hoặc tất cả bài viết của trang web này cần ghi nguồn và đường dẫn trực tiếp đến bài viết đó.
– Những trang web mang tính thương mại khi chia sẻ hoặc sử dụng trên 3 bài viết của trang web này cần phải email và được chấp thuận trước của Chủ bút.
– Rất mong các bạn hợp tác để chúng ta cùng nhau tạo ra một môi trường học tập và trao đổi lành mạnh, tôn trọng tác quyền.

Xin trân trọng cảm ơn!
Tiếng Nhật online.net